> Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP")

Všeobecné obchodní podmínky

 I. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné straně je obchodní společnost ALCEDOR, s.r.o., IČ: 25196405, se sídlem U Stadionu 502, 373 44 Zliv, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8882 (dále jen „prodávající“) a na straně druhé kupující (dále jen kupující“), který může být spotřebitelem, a  to pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese  www.alcedor.cz nebo www.kapr-koi.cz   

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Pokud tyto VOP upravují některá práva a povinnosti společně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele, jsou kupující spotřebitel i kupující podnikatel shodně označováni jako kupující.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je ten kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se mj. pro účely ochrany spotřebitele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že  bez výhrad s nimi souhlasí, a to ve znění platném  a účinném v momentě odeslání objednávky. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Uzavření kupní smlouvy bez souhlasu s obchodními podmínkami prodávajícího není možné.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Kupující si je vědom, že mu koupí zboží prezentovaného v online obchodu prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvu sjednáno jinak.

  Kupní smlouva

Předmětem kupní smlouvy může být pouze zboží prezentované prodávajícím v online obchodu na internetové adrese  www.alcedor.cz nebo www.kapr-koi.cz . Umístěním nabízeného zboží ve webovém rozhraní obchodu vyjadřuje prodávající svou vůli uzavřít s kupujícím kupní smlouvu.

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na jím provozované stránky, kupní smlouva je uzavřena doručením objednávky  kupujícím spotřebitelem prodávajícímu. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí informativním e-mailem zaslaným na e-mail zadaný v objednávce, na vznik smlouvy toto potvrzení nemá vliv. Před odesláním elektronické objednávky prodávajícímu je kupujícímu spotřebiteli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující spotřebitel prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za pravdivé a úplné.

Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a kupní smlouva je zavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky a budou řešeny před soudy České republiky. Tím nejsou dotčena práva kupujícího spotřebitele vyplývající z právních předpisů.

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

II. Osobní údaje

Veškeré Vaše osobní údaje považujeme za důvěrné a budou uchovávany a zpracovávany v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se spracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení  o ochraně osobních údajů) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Kompletní informace o zpracování osobních údajů naleznete zde (PDF, 189 kB).

III. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod prodávajícího: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

IV. Ceny a platební podmínky

Všechny ceny jsou smluvní. Cena zboží je uvedena v nabídce zboží na webovém rozhraní prodávajícího je platná a závazná v okamžiku objednání zboží. Ceny jsou včetně DPH. K ceně zboží jsou připočítány náklady za dodání a poplatky spojené se zvoleným způsobem platby (např. doběrečné, balné), které jsou uvedeny na internetových stránkách prodávajícího – viz „ceny dopravy“. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou zboží včetně DPH a všech poplatků. Tato cena bude uvedena v elektronické objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

  1. v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou při převzetí zboží v sídle prodávajícího na adrese Zliv, U Stadionu 502,
  2. platba předem bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího č. 156885861/0300, vedený u ČSOB.
  3. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od kupujícího v místě určeném kupujícím v objednávce) 

V. Objednávání

Objednávat zboží je možno následujícími způsoby:

          - elektronicky prostřednictvím online obchodu na umístěného na internetové adrese www.alcedor.cz nebo www.kapr-koi.cz

         -  elektronickou poštou na e-mail info@alcedor.cz

         - osobně v provozovnách prodávajícího

         - telefonicky.          

VI. Odstoupení od smlouvy

  1. Odstoupení od  smlouvy spotřebitelem

Kupující spotřebitel má právo, pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředku komunikace na dálku, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku od kupní smlouvy bez udání důvodu odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu ve lhůtě 14 dnů odesláno. Kupující spotřebitel může odstoupit vyplněním a odesláním formuláře pro odstoupení, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek nebo písemně na adresu sídla prodávajícího. Kupující spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit před odesláním zboží prodávajícím nebo před převzetím zboží.

V případě odstoupení od smlouvy dle předchozího odstavce je kupující spotřebitel povinen vrátit prodávajícímu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno obyčejnou pozemní poštou. Kupující spotřebitel je povinen vrátit zboží kompletní s kompletní dokumentací včetně veškerého příslušenství, nejlépe v původním obalu, čisté a nepoškozené, nesmí jevit známky opotřebení či poškození.

V případě odstoupení kupujícím spotřebitelem od smlouvy, vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Prodávající může vrátit peněžní prostředky jiným způsobem, pokud s tím kupující souhlasí. Pokud kupující spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží nabízený prodávajícím, vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu spotřebiteli dříve, než mu kupující spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Kupující spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Podmínkou vrácení celé kupní ceny je, že kupující spotřebitel vrátil prodávajícímu zboží se všemi součástmi a příslušenstvím. Pokud kupující spotřebitel nevrátil zboží se všemi součástmi a příslušenstvím, je prodávající oprávněn vrátit kupujícímu spotřebiteli kupní cenu sníženou o hodnotu nevrácené součásti nebo příslušenství zboží. Je-li vrácené zboží poškozeno, je snížena jeho hodnota, je nadměrně opotřebeno nebo částečně spotřebováno, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu spotřebiteli uplatnit nárok na úhradu škody a tento nárok je oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny.

Kupující spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

  2.  Odstoupení v ostatních případech

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu.

VII. Dodací podmínky

Prodávající zajišťuje následující způsoby dodání zboží:

Osobní odběr:

Zboží může převzít pouze kupující v sídle prodávajícího na adrese Zliv, U Stadionu 502.

Zasílání přepravní službou – ČR:

Zboží je možno zaslat kupujícímu přepravní službou, kdy k doručení po České republice i zahraničí prodávající využívá služeb DPD. Cena dopravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednání zboží. Ceny dopravy jsou uvedeny na internetové adrese www.alcedor.cz nebo www.kapr-koi.cz – viz. dopravní a platební podmínky.

Kupující, který je podnikatelem je povinen (kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup doporučen) při převzetí zboží zkontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky, zejména počet balíků a neporušenost obalů zboží. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která je neúplná nebo poškozená. Pokud takovou zásilku od dopravce převezme, je nezbytné stav zásilky popsat v předávacím protokolu dopravce. Zjevné vady na zásilce je nutné neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@alcedor.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem nebo poštou prodávajícímu.

Doprava živých zvířat:

Ryby a ostatní zvířata prodávající nezasílá, je možný pouze jejich osobní odběr. Případný dovoz velkých ryb  je možný pouze po telefonické domluvě s prodávajícím.

VIII. Práva a povinnosti z vadného plnění

Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem ohledně práv z vadného plnění, se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2099 a násl. občanského zákoníku.

Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady, zejména, že v době, kdy kupující spotřebitel zboží převzal:

       - má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a není-li takové ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:

  1. zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  2. na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
  3. u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo
  4. vyplývá-li to z povahy zboží.

Práva z vadného plnění kupujícímu spotřebiteli nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

  1. Pokud vada představuje podstatné porušení smlouvy, má kupující spotřebitel právo:

          a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,

          b) na odstranění vady opravou zboží,

          c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

          d) odstoupit od smlouvy. 

Kupující spotřebitel sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující spotřebitel změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující spotřebitel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu spotřebiteli, že vady neodstraní, může kupující spotřebitel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující spotřebitel  své právo včas, má práva podle následujícího odstavce.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující spotřebitel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující spotřebitel neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující spotřebitel požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující spotřebitel změnit bez souhlasu prodávajícího. 

Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v 3. odstavci tohoto článku VOP, může kupující, který je spotřebitelem požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu spotřebiteli působilo značné obtíže. 

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla ihned po zjištění vady. Kupující je povinen při uplatnění reklamace dodat prodávajícímu reklamované zboží, včetně příslušenství, které je nezbytně nutné pro posouzení vad zboží. Kupující je při uplatnění reklamace povinen prodávajícímu prokázat, že je oprávněn uplatňovat reklamaci, a to alespoň předložením kopie dokladu o zakoupení zboží (faktury) nebo jiným věrohodným způsobem. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Reklamační list musí obsahovat jméno kupujícího a jeho adresu, telefonické spojení, datum převzetí zboží kupujícím, označení zboží, reklamované množství, popis vady a návrh na vyřízení reklamace.

IX. Další práva a povinnosti

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Vzájemné spory mezi kupujícím a prodávajícím řeší obecné soudy. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) NOZ a § 14 a § 20e zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitelů, prodávající sděluje, že spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. 

Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

X. Závěrečná ustanovení 

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě za účelem jejího úspěšného plnění a není přístupná.

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.9.2015

Prodávající si vyhrazuje právo měnit či doplňovat VOP bez předchozího upozornění. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

V Českých Budějovicích dne 1.9.2015

ALCEDOR, s.r.o. 

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát:   ALCEDOR, s.r.o.

                se sídlem U Stadionu 502, 373 44 Zliv

 

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží:

……………………………………………………………………………………………………......

Číslo daňového dokladu: ………………….…………………………………………………………

Datum obdržení zboží: ……………………….…………………………………………………… 

Jméno o příjmení kupujícího:  …………………………………………………………………………. 

Adresa kupujícího:  ………………………………………………………………………………..

Číslo účtu kupujícího: ………………………………………………………………………………. 

Datum a podpis kupujícího: ………..…………………………………………………………………